Så började det hela .........

Härmed tager jag Dig......

När undertecknad första gången, sommaren 1917, skriver agronom Bengt Birath i Landsbrukstidskrift för Dalarna, färdades från Idre kyrkby till Storsäterns by och vidare norrut fanns ingen bygd väg, utan vandrare hade att följa en klövjestig, som slingrade sig fram genom ödemarken. Människoboningar förekomma synnerligen sparsamt. Mellan Höstsätern och Floåsens by fanns ej en enda stuga utan endast skog och ödemyrar, här och var korsades stigen av någon bäck, och de mörka tjärnarna, efter stränderna belamrade med vindfällen och annan bråte, ökade endast det dystra intrycket. Här var vildmark. Den som nu far den vägen fram, har kanske svårt att fatta, vilka stora förändringar trakten undergått under det senaste desenniet, huvudsakligast tack vare den även för bilar trafikabla väg, som här dragits fram genom ödemarken och lindra isoleringen för dem som här bygga och bo. Visserligen torde allt fortfarande, åtminstone för en "sörlänning", trakten verka karg och dyster, men under uppförande - här och var efter vägen, omgivna sommartid av grönskande odlingar, utvunna ur de förut snart sagt värdelösa myrarna. Åtminstone den mera vakne resenären kan ej undgå att lägga märke till en vacker, välbygd gård med rödfärgade hus med vita knutar belägen å en på en myr liggande hol strax väster om vägskälet för den väg, som väster ut leder till Guttusjön. Gården ifråga är belägen å Gröveldalens kronopark och bär det i Dalarna kända namnet Vassbo. det är ett s.k. kronotorp, d.v.s. en upplåtelse för bebyggelse och odling å kronans mark för en tid av 50 år med optionsrätt för innehavare eller hans efterkommande.  Staten bidrager med fritt byggnadsvirke och ett kontant belopp av 2000 kr. till byggnadshjälp mm. samt tillhandahåller fri vedbrand och reparationsvirke. Under de första 15 åren lämnar kronotorparen ej något arrende, men efter denna tid utgår ett arrende som i allmänhet belöper sig mellan 70-75 kronor.  På detta sätt skaffar sig staten en stationär skogsarbetarstam å sina skogar, på samma gång tillfälle beredes obesuttna personer att åt sig skapa ett eget hem. En hel del sådana kronotorp finnes inom Kopparbergs Län, speciellt i Idre socken, av vilka en del måste anses lyckade, under det andra slagit mindre väl ut. Det är så många faktorer, som spelar in här vidlag. Ofta kan det bero på den upplåtna odlingsmyrens beskaffenhet mm. , men mest torde det nog vara kronotorparens idoghet och initiativkraft, vana vid förhållandena här uppe och ekonomiska resurser som fälla utslag. I en del fall har här uppe i ödemarken utförs verkliga storverk i det tysta. För den, som i många fall haft tillfälle att följa kronotorparens strävanden från den stund, då de tagit det första spadtaget på sin odlingsmyr, synes deras liv och förhållanden i mångt och mycket utgöra en levande illustration till Knut Hamseus > Markens Gröde >en odlares Höga visa. Den av kronotorparne inom Idre socken som lyckats bäst i sina strävanden, är utan tvivel kronotorparen Olof Bergsröm på Vassbo. Dels hade han turen att slå sig ned på en mycket godartad odlingsmyr, dels torde han nog haft bättre ekonomiska resurser än de flesta, men allra mest har hans framgång berott på hans energi och arbetsamhet, ihärdighet och kloka ekonomiska beräkningar. Infödd Idrebo, är han sedan barndomen van vid förhållandena här uppe. Med omtänksam planmässighet och seghet har han gått till verket, och därför har han också lyckats. När jag nu går att beskriva honom och hans gård, är det ej för att förringa värdet av andra krontorpares många fall mycket berömvärda strävanden, utan för att framställa honom som ett mönster för en nybyggare och kolonist.  Olof Bergström som är född 1892, började år 1923 med en avdikning av den tillodling upplåtna myren. Den ugöres av en godartad odlingsmyr, ganska rik på kalk. -- Inom parentes påträffar man här och var i västra Dqlarna sandstensområde kalkrika myrar, vilket visar, att kalkrelikter finns lite varstans inom sandstensregionen. -- Odlingsarbetet har gått raskt framåt så att för närvarande äro c:a 3 hektar i bruk, och mera finns ännu att odla.  Myren är sannerligen väl avdikad med såväl öppna som täckta diken.  Växtföljden är 2 års grönfoder med isådd andra året, därefter vall, så länge som avkastningen är tillfredställande. Någon säd mognar givetvis ej. Förutom naturlig gödsel erhåller jorden även kalk och konstgödsel i lämpliga mängder, varför också den forna ödemyren lämnar rikliga foderskördar, så att det här uppe vanliga förfaringssättet med slåtter i skogen till stor del kunnat övergivas. Gården föder för närvarande en arbetshäst en mindre häst för barnens skolskjutsar, 4 kor samt några ungdjur och höns. Korna som är av fjällrastyp, äro vackra och välbehållna. Enligt ägarens egna provmjölkning var under år 1928 var mdelmjölkningen 2,444 liter per ko. En avsevärd del av mjölken säljes direkt, resten åtgår till hushållet samt ost- och smörberedning. Vid sidan om jordbruket utgöra givetvis skogsarbete och körtjänster de huvudsakliga inkomsterna. Ordnad bokföring finns enligt av Kopparbergs läns hushållningssällskap utarbetat system.  Själva gården är belägen å en i myren befintlig hol med väg från fasta landet.>>  Å båda sidor om denna väg ha björkar planterats, vilka i sinom tid komma att bilda en allé upp till gården.  En av >> hårdbacken >> är uppodlad och bär potatis, som dock ofta tyvärr skadas av frost. Dessutom odlas en del trädgårdsväxter, såsom kålrötter, morötter, rödbetor, lök, rabarber mm. Vilket är ett gott föredöme i dessa trakter, varest köksväxtodling eljest ej är vanlig. I mindre utsträckning odlas även rovor till kreauren.  En del av holen är spadvänd och igensådd till gräsmattor. Från kringliggande trakter har Bergström hemforslat en del björk-och rönntelningar, som planterats kring gården, vilket allt med tiden kommer att bilda en angenäm oas mitt inne i den enformiga tallskogen.  Ekonomibyggnaden är av trä och uppförd i vinkel, med körbana å skullen.  Gödselstaden som är cementerad, är belägen i själva vinkeln och under samma tak som byggnaden i övrigt.  Gödselvården är god med riklig användning av torvströ. Närmast intill gödselstaden ligga efter det ena vinkelbenet i stallen,  efter det att andra ladugården, båda försedda med cementgolv. Bredvid stalle ligger redskapsboden och intill ladugården finns en foderlada.  Allt är väl hållet och ändamålsenligt inrett samt vittnar om god omtanke vid planläggning.  Boningshuset är uppfört av timmer med rum och kök å nedre botten samt ett rum på vinden.  Allt är väl utfört, prydligt och nätt, vittnande om god smak och ordningssinne. För närvarande är en sommarstuga under uppförande;  hitintills har familjen, bestående förutom av husfadern av hustrun och två barn samt svärfar om somrarna bott i ladugården, då djuren vistats i sommarladugården.  Å gården finns full uppsättning av sådana moderna redskap och maskiner, som kunna behövas vid ett jordbruk av denna typ, såsom gödselspridare, slåttermaskin, harvar av olika slag etc.  Ett särskilt omnämnande förtjänar givetvis Bergströms unga och duktiga hustru, som följ sin man hit upp i obygden, och på vilken, förutom skötandet av hemmet, en stor del av arbetet i ladugården och i övrigt åvilar.  Hennes anpart i mannens framgångar och också förvisso stor.  År 1916 genomgick hon Snöåns lanthushållningsskola, och de goda lärdomar, hon där helt säkert inhämtat, har hon omsatt i praktiken i det hem, hon och hennes man skapat åt sig och sina efterkommande, därom vittna de välskötta korna, trädgårdsanläggningarna och icke minst den ordning och renlighet, som råder i hemmet. Som belöning för sin odlaregärning och för det berömliga och föredömliga sätt, på vilket Bergström sköter sitt jordbruk, har han vid 1929 års jordbrukspremering tilldelats 2:dra pris varjämte han av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott föreslagits till stipendiat vid sommarens lantbruksmöte i Stockholm.  Denne energiske och målmedvetne man och hans hustru har här i ödemarken utfört en odlarbragd, som förtjänar att uppmärksammas. Det är av sådant virke nybyggare skola vara, om över huvud taget någon kolonisation skall vara tänkbar, åtminstone i trakter med så pass karga förhållanden och hårt klimat, som här är fallet. Heder åt sådana människor !, säger hr. Birath till sist.

1923 BRÖTS HÄR MARK AV SIGRID - OLA BERGSTRÖM FÖRSTA

BYGGARNA I VASSBO