Platsen där kyrkan ligger idag, är en mycket gammal gudstjänst och kyrkplats. Redan under medeltiden samlades folk där, kring ett kors, för att hålla gudstjänst i det fria. Det är inte klarlagt när den första kyrkan uppfördes i Idre, men enligt vissa källor skulle en kyrkbyggnad ha kommit på platsen redan på 1400- eller talet. Klart är att en liten spånklädd kyrka beskrivs på platsen 1624. Trots en rad om- och tillbyggnader ansågs, på 1780-talet, vara nedslitet och utdömt. Ett planerat nybygge kunde då inte förverkligas. År 1831 beskrevs kapellet som "litet, ruttnat och mossbeväxt" med ytterligare brister. Fattigdom och krig omöjliggjorde dock uppförandet av den nya byggnaden.
Inte förrän 1842 kunde drömmen om en ny kyrka förverkligas.

Den nya kyrkan som uppfördes.....

Kyrkan på bergssluttningen ovan för byn invigdes 1914, och den gamla nere vid sjön övergavs.
Den nya kyrkan eldhärjades dock redan 1925 och den gamla återtogs tillfälligt i bruk.

Nuvarande kyrka, troligen den fjärde i ordningen, invigdes 1933. Den uppfördes delvis på samma grund som gammelkyrkan från 1842, vilken revs då nuvarande kyrkobyggnad uppfördes.
Huvudsakligen är Idre kyrka oförändrad sedan uppförandet, såväl utvändigt som invändigt.Hela inredningen är homogen och samtida med kyrkan.Den saknar även inslag av äldre inventarier, då dessa försvann i samband med nybyggnationer och bränder. Idre kyrka utgör därför ett sällsynt undantag bland landets kyrkor, vilka drabbats av återkommande förnyelser.
Kyrkmiljön med anslutning till sjön har gamla anor, som gammal kultplats, anhalt för pilgrimer och andra farare som brukade farleden längs älvdalen. Den öppna platsen vid vattnet har under lång tid och i olika omgångar brukats som kyrkotomt och begravningsplats.